därför använder vi postgresql

Från en exekveringstid på 4,5 sek till 120 ms. Det är vad man kan åstadkomma med ett simpelt Clustered  Btree index i Postgresql. SQLn som skulle köras var en DELETE som skulle ta bort alla dubletter med samma parentid, datum, tid och inte bara aktuell primärnyckel. Jag la ett Clustered Btree Index på datum kolumnen och det var räddningen!